Home

   
WETGEVING
Reiscontractenwet
 

Nederlands | Français

 

Nieuws

Reizigers en reisbemiddelaars of reisorganisatoren slagen er niet altijd in om onderlinge ge-schillen minnelijk te regelen. De verzoeningsprocedure of de arbitrageprocedure van de Geschillencommissie Reizen biedt de reiziger dan de mogelijkheid om dit geschil op te lossen buiten de rechtbank om.

De Geschillencommissie Reizen is een Gekwalificeerde Entiteit tot buitengerechtelijke ge-schillenbeslechting, als dusdanig erkend en gecontroleerd door de overheid. Eťn van de voornaamste kenmerken van een Gekwalificeerde Entiteit is dat geschillen in 90 dagen afgehandeld moeten worden.
Dat bleek in 2017 overigens geen probleem met gemiddelde termijnen van respectieve-lijk 69 dagen voor de verzoeningsprocedure en 77 dagen voor de arbitrageprocedure.

Maar laat ons bij de publicatie van dit jaarverslag verder ingaan op de cijfers voor 2017.

Het aantal geschillen, of ze nu behandeld worden in de verzoeningsprocedure of in de arbi-trageprocedure blijft laag in vergelijking met het aantal georganiseerde reizen.

De inspanningen van reisorganisatoren en reisbemiddelaars om alle mogelijke klachten zo-veel mogelijk minnelijk te regelen zijn daar niet vreemd aan.

De trend dat de consument meer en meer zelf zijn reis organiseert via internet betekent dat hij niet de mogelijkheid zal hebben om een beroep te doen op de Geschillencommissie Reizen ingeval van een geschil met bv een luchtvaartmaatschappij of een hotelier.

Het aantal dossiers dat via de verzoeningsprocedure werd behandeld liep de laatste jaren flink terug en is in 2017 opnieuw wat gedaald: er werden slechts 20 nieuwe dossiers in verzoening aanvaard (in 2016 waren dat er nog27).

Van de 18 dossiers die eind 2017 werden afgewerkt werden er wel 15 met een dading afge-sloten, d.i. 83%, dus een zeer goed resultaat. De meeste geschillen hebben betrekking op de kwaliteit van het verblijf.

Wat de arbitrageprocedure betreft werden ook minder geschillen behandeld: 89 in 2017 te-genover 97 in 2016. Als naar gewoonte betroffen de meeste geschillen (34 %) in 2017 ook de kwaliteit van het verblijf maar het percentage is wel sterk gedaald (nog 42% in 2016). Concreet gaat het om bv. de beloofde infrastructuur die niet aanwezig was, werken in het hotel, ontbrekende animatie, ondermaats eten, vuile kamers, geluidshinder, het type kamer was niet correct, enz...

Daarnaast behandelde de Geschillencommissie nog geschillen over uitstappen en rondreizen (17%), geschillen over vertragingen en wijzigingen van vervoer (16%), geschillen over annuleringen (13%), geschillen over problemen bij het afsluiten van het contract (8%), geschillen i.v.m. identiteitsbewijzen en paspoorten (7%) en nog wat andere geschillen (5%).

Van de 89 in 2017 beslechte geschillen werd in ongeveer 66 % van de gevallen de eis geheel of gedeeltelijk ingewilligd. Per zaak werd gemiddeld een vergoeding van ongeveer Ä 970 toegekend.

Naar jaarlijkse gewoonte wens ik zowel de Minister van Economie en Consumenten als de Minister van Justitie te danken voor hun financiŽle en logistieke steun. De Geschillencommissie Reizen hoopt ook in de toekomst te kunnen blijven rekenen op die steun, die onontbeerlijk is voor haar voortbestaan en werking.

In 2017 heeft de Geschillencommissie twee grote projecten tot een goed einde weten te brengen.

Eerst en vooral en werd de mogelijkheid gecreŽerd om online een geschil in te leiden en werd onze procedure volledig gedigitaliseerd. Mijn speciale dank gaat uit naar ondervoorzitter Walter Raspoet en algemeen secretaris Jo Decaluwe die dit project hebben gedragen.

Een tweede belangrijke uitdaging was de aanpassing van de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie aan de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakket-reizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten die op 1 juli aanstaande in voege zal treden. Ik wens de leden van de werkgroep die hiertoe werd opgericht hartelijk te bedanken voor hun constructieve medewerking en in het bijzonder ondervoorzitter Ilse Meyers op wie ik steeds kon rekenen om moeilijke knopen door te hakken.

Tenslotte maak ik ook graag van de gelegenheid gebruik alle aangesloten beroepsverenigin-gen en Test-Aankoop alsook alle verzoeners, alle voorzitters van de arbitrale colleges, alle arbiters en de leden van het secretariaat te bedanken. Zonder hun inzet en toewijding kan de Geschillencommissie haar activiteiten immers niet verderzetten.

Anne Moriau
31 mei 2018

 
SECRETARIAAT

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Tel : 02/277.62.15 – 02/277.61.80
Fax : 02/277.91.00 reisgeschillen@clv-gr.be