Home

   
WETGEVING
Reiscontractenwet
 

Nederlands | Français

 

DISCLAIMER - Gebruiksvoorwaarden van de website

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en deze voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Website inhoud

De GR besteedt veel zorg aan de inhoud van de website en de verspreide informatie. De verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via interactieve toepassingen hebben echter een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De GR die deze site ter beschikking stelt, geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. Geen enkele werkingsfout van de website kan tot enige vorm van financiŽle compensatie leiden.

Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u aan de Geschillencommissie Reizen doorgeeft worden in een bestand opgenomen dat niet toegankelijk is voor het publiek. Dit bestand kan enkel geraadpleegd worden door de diensten van de Geschillencommissie. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de procedure. Ze worden onder geen beding doorgegeven aan derden of voor andere doeleinden verwerkt. De gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (GDPR) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt o.m. in dat u recht heeft op inzage van uw persoonsgegevens alsook het recht om ze te laten verbeteren. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de Geschillencommissie Reizen vzw, Vooruitgangstraat 50 kantoor 2B05, 1210 Brussel.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website kan u met (hyper)links worden doorverwezen naar andere websites die door derden worden beheerd. De Geschillencommissie beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.
De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. De Geschillencommissie aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina's. De Geschillencommissie Reizen VZW behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Geschillen

Deze online-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, BelgiŽ, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

 
SECRETARIAAT

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Tel : 02/277.62.15 – 02/277.61.80
Fax : 02/277.91.00 reisgeschillen@clv-gr.be