VERZOENINGSPROCEDURE
OVEREENKOMST TOT VERZOENING
DOSSIER NR:

 
Tenminste de volgende documenten moeten aanwezig zijn:

 • Kopie van klacht ingediend bij tegenpartij
 • De reisbeschrijving
 • Het reiscontract
 • De algemene voorwaarden van de doorverkoper en/of de organisator

1. GEGEVENS

(Hier komen de gegevens van de persoon die de reis heeft geboekt en bijgevolg het reiscontract ondertekende of, bij telefonische bestelling, diegene die de reis heeft betaald. Deze persoon sluit immers een contract met de organisator/doorverkoper)
NAAM *
VOORNAAM *
STRAAT EN NUMMER *
POSTCODE *
WOONPLAATS *
GEBOORTEDATUM *
GESLACHT *
NATIONALITEIT *
E-MAIL *
 
Indien u geen e-mail adres opgeeft, kan u dit formulier niet gebruiken voor de aangifte van uw klacht.
TELEFOONNUMMER *

2. MEDEREIZIGERS

(de namen van de andere personen die op het reiscontract voorkomen)
NAAM
VOORNAAM
STRAAT EN NUMMER
POSTCODE
WOONPLAATS
GEBOORTEDATUM
GESLACHT
NATIONALITEIT
NAAM
VOORNAAM
STRAAT EN NUMMER
POSTCODE
WOONPLAATS
GEBOORTEDATUM
GESLACHT
NATIONALITEIT
NAAM
VOORNAAM
STRAAT EN NUMMER
POSTCODE
WOONPLAATS
GEBOORTEDATUM
GESLACHT
NATIONALITEIT

3. DE KLACHT

A. De Organisator

NAAM
STRAAT EN NR
POSTCODE EN PLAATS
KENMERK EN/OF PO NR
HEEFT U KLACHT TEGEN DE ORGANISATOR: *
(duid duidelijk aan of u een klacht heeft of niet!)

B. De doorverkoper

NAAM
STRAAT EN NR
POSTCODE EN PLAATS
KENMERK EN/OF PO NR
HEEFT U KLACHT TEGEN DE DOORVERKOPER: *
(duid duidelijk aan of u een klacht heeft of niet!)

4. DE REIS

DATUM VAN VERTREK *
DATUM VAN TERUGKOMST *
BESTEMMING (LAND , PLAATS) *
IS DE REIS DOORGEGAAN *

TYPE KLACHT

(duid duidelijk aan welke klacht u heeft, meerdere opties zijn mogelijk)

6. DOCUMENTEN/BEWIJSSTUKKEN

7. EXTRA GEGEVENS ORGANISATOR

(In te vullen door de organisator)
NAAM FIRMA
NAAM CONTACTPERSOON
FACTURATIEADRES
ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
ONDERNEMINGSNUMMER
E-MAIL, TELEFOON
EVENTUEEL DE NAAM (EN CONTACTGEGEVENS) VAN DE PERSOON DIE HEM/HAAR BIJSTAAT

8. EXTRA GEGEVENS DOORVERKOPER

(In te vullen door de doorverkoper)
NAAM FIRMA
NAAM CONTACTPERSOON
FACTURATIEADRES
ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
ONDERNEMINGSNUMMER
E-MAIL, TELEFOON
EVENTUEEL DE NAAM (EN CONTACTGEGEVENS) VAN DE PERSOON DIE HEM/HAAR BIJSTAAT

9. AKKOORDVERKLARING

De hierboven vermelde personen bevestigen hierbij:
 1. dat zij kennis hebben genomen van het reglement betreffende de verzoeningsprocedure;
 2. dat zij het reglement aanvaarden;
 3. dat ze in ieder stadium van de procedure het recht hebben zich terug te trekken;
 4. dat zij op een loyale, open, eerlijke en positieve wijze met de verzoener en met elkaar zullen meewerken om te proberen zo snel mogelijk een billijke minnelijke regeling te bereiken;
 5. dat zij bekwaam en bevoegd zijn om te onderhandelen over een bindende minnelijke oplossing;
 6. dat zij samen met deze overeenkomst tot verzoening een kopie van hun dossier en van de bewijsstukken, vergezeld van een inventaris en van een samenvatting van de betwisting, zullen opsturen;
 7. dat zij er zich toe verbinden om het strikt vertrouwelijke karakter van de verzoeningsprocedure te eerbiedigen;
 8. dat zij aanvaarden dat de wettelijke verjaringstermijn zoals voorzien door art. 77 van de wet van 21 november 2017 wordt geschorst vanaf de ontvangst van de volledige aanvraag door de Geschillencommissie Reizen (zie punt 7 van het reglement). De schorsing loopt tot op de dag waarop de Geschillencommissie Reizen aan de partijen meedeelt:
  • Dat de behandeling van de aanvraag is geweigerd;
  • Of wat het resultaat is van de verzoeningsprocedure.
 9. dat ze niet verplicht zijn de door de verzoener voorgestelde oplossing te aanvaarden;
 10. dat wanneer zij akkoord gaan met de door de verzoener voorgestelde oplossing en de zogenaamde 'dading' ondertekenen, zij gevolg dienen te geven aan deze oplossing;
 11. dat indien geen akkoord wordt bereikt zij nog de mogelijkheid hebben hetzij een arbitrale procedure in te leiden bij de Geschillen Reizen hetzij een gerechtelijke procedure op te starten;
 12. dat zij een niet terugvorderbare vergoeding van 60 € zullen storten op de rekening nr. BE74 4264 1260 2107 van de cel verzoening van de vzw GR. Deze zal echter teruggestort worden indien de tegenpartij(en) niet op het verzoek tot het opstarten van de verzoeningsprocedure ingaat(n), de procedure stopgezet dient te worden door het secretariaat of de klacht onontvankelijk wordt verklaard.

10. BIJLAGEN

(U kan tot 10 bijlagen toevoegen, maximaal 1 MB per bijlage. De toegelaten bestandsformaten zijn .pdf, .jpg, .txt, .png, .doc/x, .xls/x en .gif. Indien u bijlagen in andere formaten wenst toe te voegen aan uw dossier verzoeken wij u die in voldoende exemplaren (het aantal partijen +1) te bezorgen aan het secretariaat.)

Tenminste de volgende documenten moeten aanwezig zijn: 

11. HANDTEKENINGEN

Op de volgende pagina is het noodzakelijk om de laatste pagina van uw aanvraag af te printen, ondertekenen en per post op te sturen.
In geval van twijfel bij het invullen van dit document kan u altijd contact opnemen met de cel
verzoening op het nummer 02 277 61 80
GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN
City Atrium – Vooruitgangstraat 50 -1210 Brussel
Tel : 02/277.61.80 – Email: reisgeschillen@clv-gr.be